نمایش مقاله

تاریخ ایجاد: 1393/1/18  تعداد بازدید: 2223 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
مقاله: آسیب شناسی برنامه های توسعه در ج.ا. ایران و ارائه چارچوب برنامه ریزی متوازن در حکومت اسلامی

چكيده

وجود برنامه ­های مختلف توسعه در 66 سال گذشته در ایران و برنامه ­های بخشی ذیل آنها و وجود مشکلات در بسیاری از حوزه ­های برنامه ­ای در کشور موجب شد تا به روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ­ای و جستجو در مقالات به آسیب شناسی برنامه ­های مذکور و رویکرد هر یک بپردازیم.

 


با جمع آوری اطلاعات اولیه از برنامه ­های موجود و مقایسه هر یک از آنها نکته مهمی برای محقق پدیدار شد. در برنامه ­ریزی­های کلان و تهیه اسناد بلندمدت و راهبردی در برخی از حوزه­ ها، برنامه ­ها و اسناد مناسبی تهیه شده است در حالی که در بعضی دیگر هنوز هیچ سند مشخصی تنظیم نشده است. از آنجایی که بسیاری از حوزه­های برنامه­ریزی­شده تنیده در دیگر حوزه ­های برنامه ­ریزی ­نشده است، این عدم توازن و ناهماهنگی بصورت یک ناهنجاری در اجرای برنامه ­ها خودنمایی کرده و ناکارآمدی یا عدم بهره ­وری در برنامه ­های موجود را حاصل شده­ است. ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨـﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ اﻧﺘﻈـﺎرات و ﺧﻮاﺳـﺘﻪ­ﻫـﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم از دولت ­ها در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف، و ﻟﺰوم ﺑﻬﺮه­ﮔﯿﺮی ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺛـﺮﺑﺨﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ در مسیر تمدن­ سازی نوین اسلامی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ منابع و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی جامعه امری ﮔﺮیز ناپذیر از ﺳﻮی دوﻟت­ها و حاکمیت­ های هر دوره در نیل به جامعه اسلامی ﺗﻠﻘﯽ شود. از اینرو در پایان این تحقیق چارچوبی سه وجهی برای برنامه ­ریزی متوازن در حکومت اسلامی ارائه خواهد شد.

واژه‌هاي كليدي: برنامه­ریزی متوازن، حکومت اسلامی، برنامه توسعه پنج ساله

دریافت فایل مقاله
printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر کد امنیتی :
وارد نمودن کد