تألیفات علمی

چکیده امروزه در دنیای پر تلاطم کسب و کار، نقش اطلاعات و فناوری های مرتبط با آن بسیار پر رنگ شده است. آنچه که می­تواند مشتریان را از سازمان­ها راضی و وفادار نگه دارد، دریافت خدمات با ارزش با کمترین هزینه و در کوتاه­ترین زمان است. جهت نیل به این منظور...
شنبه 16 فروردین 1393
امروزه در دنیای پر تلاطم کسب و کار، نقش اطلاعات و فناوری های مرتبط با آن بسیار پر رنگ شده است. آنچه که می­تواند مشتریان را از سازمان­ها راضی و وفادار نگه دارد، دریافت خدمات با ارزش با کمترین هزینه و در کوتاه­ترین زمان است. جهت نیل به این منظور سازمان...
شنبه 16 فروردین 1393
چکیده : هدف - هدف این مقاله تعیین این است که آیا سیستم­های اطلاعاتی (IS) عملکرد فعالیت­های حمایتی را بیشتر از عملکرد شایستگی اصلی تحت تاثیر خود قرار داده است؟ طراحی / روش شناسی / رویکرد – یک ایمیل پرسشنامه به فارغ التحصیلان یک مدرسه کسب و کار فرانسه...
دوشنبه 18 فروردین 1393
مقدمه ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨـﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ اﻧﺘﻈـﺎرات و ﺧﻮاﺳـﺘﻪ­ﻫـﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم از دوﻟﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف، و ﻟﺰوم ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺛـﺮﺑﺨﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧ...
دوشنبه 18 فروردین 1393
چکیده با گسترش روز افزون تلفن همراه و کاربردهای آن یکی از مصارف مهم آن تراکنش­های مالی الکترونیکی می­باشد. یکی از این نوع تراکنش­ها پرداخت­های الکترونیکی برای خرید خدمات، بازپرداخت اقساط وام، پرداخت انواع قبوض و ... می­باشد.
دوشنبه 18 فروردین 1393
چكيده وجود برنامه ­های مختلف توسعه در 66 سال گذشته در ایران و برنامه ­های بخشی ذیل آنها و وجود مشکلات در بسیاری از حوزه ­های برنامه ­ای در کشور موجب شد تا به روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ­ای و جستجو در مقالات به آسیب شناسی برنامه ­های مذکور و رویکرد...
دوشنبه 18 فروردین 1393
چکیده امروزه ایجاد شهرهای الکترونيکی، از اولين و اساسي‌ترين اقدامات براي نزديكتر كردن جامعه به عدالت است. برای رسیدن به این هدف نیاز به تدوين چارچوب معماری سازمانی شهر الکترونیکی است که چنين چارچوبي بايستي در برگيرنده مولفه­های اساسی برای انتقال از ...
دوشنبه 18 فروردین 1393
اقتصاد دیجیتال، اقتصاد اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و جامعه/اقتصاد دانشی مفاهیمی در هم تنیده­اند که اغلب مترادف هم بوده و بکار می­روند. به نظر می­رسد جامعه اطلاعاتی مفهومی برای غلبه بر رکود فعلی اجتماعی ـ اقتصادی به عنوان یک هدف استراتژیک دولت­ها در دنیا ...
دوشنبه 18 فروردین 1393
امروزه فناور­ی­ اطلاعات و ارتباطات روابط جهانی، خواستگاه مزیت­هاي رقابتی و نیز فرصت­هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی را دگرگون کرده است. براي استفاده اثربخش از این فناوری به نظر می ­رسد کشورها باید از جهت زیرساخت، میزان دسترسی به فناوری اطلاعات در گسترده...
سه شنبه 19 فروردین 1393
با وجود سرمایه ­گذاری ­های عظیم در زیرساخت اطلاعات، با این حال، بسیاری بر این باورند که هنوز تحقق کامل از این انقلاب تکنولوژیک هم در عرصه توسعه اقتصادی و همچنین در پیشرفت اجتماعی، باقی مانده است.
سه شنبه 19 فروردین 1393